Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 27,6 °C   Černé 22,0 °C

HISTORIE OBCE

Jak vyplývá z názvu jsme jednou z nejmladších obcí v okrese.
Historie naší obce před rokem 1949 se spojuje s historií obce Hovězí, jejíž jsme byli až do uvedené doby součástí.

Jak k tomu došlo?

Na vzrušené dny a týdny let 1948 a 1949, kdy se jednalo o vzniku nové obce si dnes vzpomenou jen příslušníci starší generace. Ještě dnes je však obtížné zaujmout stanovisko k událostem, které tehdy naplňovaly mysli obyvatel.

V době Gottwaldovy vlády bylo spíš tendencí obce slučovat Jestliže ministerstvo vnitra vydalo souhlas k rozdělení obce , je to třeba chápat v souvislostech roku 1949,je třeba mít na paměti objektivní a subjektivní příčiny,které vedly k vyhrocení vztahů obyvatel údolí Huslenky k jejich dosavadní obci.

Osamostatnění údolí Huslenky bylo vyvrcholením sporu, který v Hovězí narůstal již od doby před 2. světovou válkou. Šlo v něm především o výběr místa pro stavbu měšťanské školy.Občané z dolní části obce Hovězí usilovali o to, aby měli školu co nejblíže, a to v rozporu s míněním obyvatel údolí Huslenky a obyvatel Zděchova. Při komisionálním řízení dne 7.prosince 1939 bylo vybráno staveniště školy v údolí Huslenky. Zákaz staveb vzápětí nato vyhlášený nacisty však způsobil, že výstavba měšťanské školy se oddálila. Po osvobození se otázka stavby školy znovu dostala do popředí zájmu veřejnosti. Výnosem z 29.8.1947 ministerstvo školství rozhodlo postavit školu v Hovězí-Huslenkách. MNV v Hovězí však podle názoru obyvatel z Huslenek a Bařin stavbu školy v údolí Huslenky oddaloval i když šlo zatím jen o provizorní školní budovu. Proto se zástupci občanů z údolí Huslenky a z obce Zděchov dne 21.ledna 1949 rozhodli, že stavbu školy uskuteční svým nákladem.

Z podnětu referátu pro lidovou zprávu ONV ve Vsetíně byly v Hovězí na den 1. listopadu 1948 svolány tři veřejné schůze občanů. Obyvatelé z osady Černý a z údolí Huslenky požadovali na těchto schůzích zřízení samostatné obce. Podle jejich tehdejších představ se měla jmenovat Bařiny. Správní budova MNV měla být podle nich postavena v místě zvaném Bařiny pod tamější školou. Schůze občanů z dolní části obce Hovězí naopak byla proti zřízení nové obce. Doporučovali sice rozdělení své obce, když to bylo přáním občanů z údolí Huslenky, ale navrhovali připojení údolí Huslenky k obci Halenkov a nikoliv zřízení samostatné obce. Na základě požadavků občanů z údolí Huslenky svolala tehdejší místní organizace KSČ Hovězí II – Huslenky na 6. listopadu 1948 informační schůzi občanů z Huslenek, na níž byl vytvořen “ přípravný výbor nově se tvořící obce ”. Veškerou úřední a písemnou agendou byl pověřen řídící učitel národní školy Při jednání přípravného výboru 21. listopadu 1948 za účasti předsedy ONV ve Vsetíně a zástupce OV KSČ bylo rozhodnuto, že nová obec ponese název Huslénky. Kromě toho,že z názvu vymizela čárka nad písmenem e , se pak na jménu již nic nezměnilo. Dne 13. ledna 1949 na schůzi akčního výboru Národní fronty v nově se tvořící obci za účasti členů přípravného výboru byl zvolen národní výbor. Další jednání o rozloučení obce už nebylo tak snadnou záležitostí. Protáhlo se téměř na celý následující rok.

Ještě v červnu 1949 nebyla žádost o osamostatnění Huslenek jako obce projednána ani v ONV a KNV. Vyřizování žádosti zkomplikovala skutečnost, že se vyskytly obtíže s připojením místních částí Škrádné a Hřebík k nově zřizované obci, jejichž obyvatelé se zpočátku nevyslovili zcela jednoznačně a dále se vyskytla nedorozumění při dělení společného majetku Hovězí.

Atmosféra týdnů a měsíců roku 1949, kdy se na okresním a krajském národním výboru a posléze na ministerstvu vnitra rozhodovalo o zřízení Huslenek jako samostatné obce , je dobře patrna z korespondence mezi řídícím učitelem národní školy Bohušem Zelinkou a ministrem práce a sociálních Evženem Erbanem, jeho tajemníkem Jaroslavem Hermanem a přednostou sekretariátu MV Gríšou Spurným.

Evžen Erban, který byl rodákem z Huslenek, byl již dne 6. března 1949 zvolen za prvního čestného občana Huslenek. Huslenky jako obec vznikaly v revoluční době, v revolučním nadšení a tak je třeba v dnešní době tyto události chápat.

Návrh na rozloučení obce Hovězí podal krajský národní výbor v Gottwaldově ministerstvu vnitra až 8. října 1949. To již byly stanoveny hranice nové obce . KNV zdůvodňoval podání návrhu velkou rozlehlostí obce Hovězí, která činila 5730 ha, nepříznivými komunikačními poměry i rozptýleností osídlení, které vytvářelo velikou překážku při styku občanů s orgány lidové správy v dosavadním sídle MNV a bylo spojeno se ztrátou času a finančními výlohami.

Ministerstvoi vnitra výnosem čj. 172-14/ 10-1949 rozloučení obce Hovězí na dvě samostatné obce Hovězí a Huslenky povolilo.

Při svém vzniku měly Huslenky 2388 obyvatel a 460 obytných domů. Přečíslování domů bylo uskutečněno v roce 1955 . V současné době má obec 2108 obyvatel a 688 rodinných domků.
Stránky si právě čte 1 člověk. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky